Quick2Date de datingsite met uitsluitend Fotoprofielen. Simpel, snel en veilig Daten, "what you see is what you get", duidelijker kan het niet! Vind NU je date, vriend, vriendin, maatje of droompartner met een Date op het eerste gezicht! Daten doe je bij Quick2Date omdat je zelf bepaalt wie je leuk vind.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Quick2Date verleent een unieke relatie bemiddelingsdienst op basis van fotoprofielen. Deze 2de generatie datingsite is toegankelijk d.m.v. een abonnement van slechts €10,- per 4 weken. Makkelijk, snel en goedkoop ZONDER automatische verlenging!

Artikel 1. Definities

1. Quick2Date, beheerder van de Datingsite en verlener van de Dienst.

2.Datingservice: de online dating diensten van Quick2Date via de Datingsite, die onder andere bestaan uit het plaatsen van dating profielen, het bekijken van dating profielen en het uitwisselen van berichten met Quick2Date leden.

3.Quick2Date leden: ingeschrevenen van de Datingsite Quick2Date.

4.Algemene Voorwaarden: de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden betreffende de Datingsite van Quick2date, zoals gepubliceerd op en te downloaden van de Datingsite.

5.Dating site: www.Quick2Date.nl

6.Profiel: alle informatie van een Quick2Date lid zoals vermeld op de dating site. Onderscheiden worden de blokken met vaste gegevens (onder andere personalia), de tekstblokken en de fotoalbums.

7.Overeenkomst: het abonnement dat de leden nemen op grond waarvan Quick2Date de dating service aan de leden zal leveren via de datingsite.

Artikel 2. Algemeen/ Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Quick2Date en haar leden. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. Steeds geldt de meest recente en op de Datingsite gepubliceerde versie van de Algemene Voorwaarden.

3. Quick2Date behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden en/of de voorwaarden van de Dating service te wijzigen indien nodig.

4. De overeenkomst (waaronder begrepen de rechten en verplichtingen) kan niet worden overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quick2Date.

5. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Artikel 3. Aanmelding en totstandkoming van de overeenkomst

1. Om gebruik te kunnen maken van de datingservice dient men tenminste 18 jaar te zijn en alle verplichte velden van het aanmeldingsformulier naar waarheid in te vullen. Inschrijving voor gebruikmaking van de dating service geschiedt uitsluitend op persoonlijke titel. Het inschrijven zonder medeweten en/of toestemming van de persoon in kwestie is verboden. Indien een oneigenlijke inschrijving schade tot gevolg heeft, dan zullen de hiermee verband houdende kosten verhaald worden op degene(n) die de inschrijving verzorgd heeft/hebben.

2. De Dating overeenkomst komt tot stand door het invullen van een aanmeldingsformulier via de datingsite en de ontvangstbevestiging per e-mail welke Quick2Date van de client dient te ontvangen.

3. De inlognaam en het wachtwoord welke word gebruikt op de Datingsite van Quick2Date zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld.

4. Quick2Date behoudt zich het recht voor aanmeldingen te weigeren die in strijd zijn met haar doelstelling. Dit laatste volledig ter beoordeling door Quick2Date.

5. De Datingsite is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door individuele particulieren en mag niet worden gebruikt in relatie tot een (commerciële) onderneming. Organisaties, bedrijven en/of ondernemingen mogen geen lid worden van Quick2Date!

6. Indien men zich aanmeldt voor betaalde deelname (zoals vermeld in artikel 1, lid 2) dan vangt de wettelijke bedenktermijn van zeven dagen aan op de dag waarop de betaling is ontvangen. Een beroep op de bedenktermijn is niet meer mogelijk als er een contactverzoek is gedaan of een aan hem of haar verzonden contactverzoek is geopend. Opzegging is mogelijk per maand en gaat automatisch aan het eind van diezelfde maand!

Artikel 4. Betaling

1.De te betalen vergoeding voor de Datingservice bedraagt €10,- per 4 weken en wordt tevens kenbaar gemaakt tijdens de aanmeldingsprocedure. De vergoeding is periodiek vooraf verschuldigd en eindigd automatisch.

2.Het te betalen bedrag voor het gebruik van de Datingsite is inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.Betaling van de verschuldigde vergoeding aan de dating site Quick2Date geschiedt uitsluitend door middel van de bij aanmelding aangegeven mogelijkheden.

4.Indien incasso van de periodieke vergoeding niet uitvoerbaar blijkt, wordt dit aan de deelnemer meegedeeld en behoudt Quick2Date zich het recht voor om het betreffende Datingprofiel te verwijderen/blokkeren.

Artikel 5. Inhoud van de Dienst

1.Quick2Date zal zich redelijkerwijs inspannen om de Datingservice te leveren. De leden erkennen echter dat de datingservice niet geheel foutvrij geleverd kan worden en/of de datingservice niet ononderbroken beschikbaar kan zijn. Men is zelf verantwoordelijk voor de juiste internetverbindingen die benodigd zijn voor het gebruik van de Datingsite.

2.De Datingsite stelt de leden in de gelegenheid om met elkaar te daten, te (video) chatten of op andere wijze met elkaar in contact te komen. Quick2Date vervult daarbij slechts een bemiddelende rol en is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gedragingen van de leden of het al dan niet tot stand komen van contacten.

3.Quick2Date stelt de inhoud van de Datingsite met de grootst mogelijke zorg samen. Alle informatie op de website met betrekking tot de Dating profielen en de daarin vervatte informatie is echter afkomstig van de leden zelf. Men is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Quick2Date draagt voor de inhoud van de Datingprofielen en berichten derhalve geen enkele verantwoordelijkheid.

4.Quick2Date kan profielen zo nodig wijzigen, weigeren of verwijderen indien deze niet beantwoorden aan de doelstelling van sub 2 of anderszins niet stroken met algemeen erkende normen en waarden. Quick2Date is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in Datingprofielen en/of afbeeldingen.

Artikel 6. Gebruik van de Datingservice / verplichtingen Leden

1.Het is niet toegestaan de Datingsite of de Datingservice te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die strijdig zijn met de wet, de openbare orde of goede zeden. Met name de onderstaande handelingen en/of gedragingen zijn niet toegestaan:

(a) het maken van inbreuk op enig (intellectueel eigendoms-) recht van de Datingsite van Quick2Date, andere leden en/of derden;

(b) het doen van schadelijke onrechtmatige mededelingen;

(c) het verspreiden van bij wet verboden materiaal, zoals racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer,

(d) het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;

(e) het zich verschaffen van toegang door middel van valse hoedanigheden, en;

(f) het omzeilen of verwijderen van de beveiliging van de datingsite of enig gedeelte daarvan.

2.Ter bescherming van alle leden is het niet toegestaan om gegevens die direct naar iemands identiteit kunnen leiden te vermelden in het Datingprofiel op plaatsen die daar niet uitdrukkelijk voor zijn bestemd. Onder deze gegevens vallen onder andere het e-mail adres, (mobiel) telefoonnummer, adresgegevens, faxnummer, een webadres etc. Ook in een contactverzoek is dit niet toegestaan.

3.Teneinde goed gebruik te kunnen maken van de Datingservice, dient men te beschikken over de geschikte hardware, software, parameters en verbinding met het Internet, Internet Explorer 7 of hoger of een vergelijkbare internet browser waarin JavaScript functies, cookies en popups zijn ingeschakeld.

4.Voor een optimaal gebruik van de Datingservice is het noodzakelijk de programma’s voor het onderdrukken van popups en cookies, uit te schakelen.

Artikel 7. Duur en beëindiging

1.De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 4 weken ingaande vanaf de aanmelding. De overeenkomst eindigt vanzelf aan het eind van de 4 weken en kan telkens, maar alleen door het lid, verlengd/vernieuwd worden met wederom 4 weken.

2.Quick2Date is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk of elektronisch te ontbinden, indien men niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet, en/of in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt, indien er kennelijk gegronde klachten over diens gedrag zijn, indien hij/zij een zedenmisdrijf heeft begaan, of indien door maatregelen van derden aangenomen mag worden dat men niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet/kan voldoen. Wanneer Quick2Date de overeenkomst ontbindt om voornoemde redenen, is er geen recht op restitutie van reeds verschuldigde vergoedingen.

3.Na beëindiging van de overeenkomst blijven de gegevens van de leden gewoon zichtbaar op de site, tenzij per e-mail om definitieve verwijdering wordt verzocht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1.In aanvulling op hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is Quick2Date niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van:

- het niet functioneren, het niet beschikbaar zijn of andersoortige problemen met betrekking tot het gebruik van de Datingsite – onder meer als gevolg van fouten in de software, problemen van de Internet provider, problemen op het netwerk of elke andere reden welke buiten de invloedssfeer van Quick2Date ligt.

- de eventuele verspreiding van enige, met virus geïnfecteerde, informatie.

- handelingen door derden die al dan niet deelnemen aan Quick2Date.

- informatie van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van de verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar bekend behoorde te zijn.

- winstderving en omzetderving al dan niet direct of indirect

2.De totale aansprakelijkheid van Quick2Date uit hoofde van een tekortkoming, onrechtmatige daad en/of anderszins, is beperkt tot EUR 100,--. Indien het lid de overeenkomst ontbindt, vervalt het recht op eventuele schadevergoeding.

3.Dit artikel heeft niet tot doel om de aansprakelijkheid van Quick2Date te beperken als gevolg van opzet en/of grove schuld zijdens de directie en/of leidinggevend personeel van Quick2Date.

Artikel 9. Vrijwaring

1. Leden vrijwaren Quick2Date volledig voor alle eventuele claims van derden die voortvloeien uit en/of verband houden met het door hen geplaatste profielen en/of berichten op de site, en/of het zich niet houden aan hetgeen bij deze Algemene Voorwaarden is bepaald, waaronder mede te verstaan elke claim die is gebaseerd op de bewering dat het betreffende dating profiel en/of bericht inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Artikel 10. Privacy en bescherming persoonsgegevens

1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Dit omvat mede de in Dating profielen of berichten verstrekte informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.Het ledenbestand van de Dating site van Quick2Date is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer: m 1436493.

3.Quick2Date garandeert dat persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekt zullen worden tenzij dit op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak door een bevoegde rechter is vereist, dan wel indien Quick2Date verzocht wordt persoonlijke gegevens van een persoon te verstrekken in verband met een onrechtmatige gedraging, waarvan Quick2Date voldoende aannemelijk acht dat deze handeling inderdaad onrechtmatig zou kunnen zijn.

4. Quick2Date maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om te adverteren voor deelname aan de Datingsite. Alleen op de homepage van de website kunnen beperkt en wisselend profielfoto’s van leden zichtbaar zijn. Indien leden dit niet willen dan kan dat eenvoudig worden aangegeven op hun persoonlijke homepage.

5.De geplaatste publieke foto's dienen waarheidsgetrouw en actueel te zijn. Er mogen foto's geplaatst worden van de jezelf of met jezelf als middelpunt van de compositie maar mogen geen aanstootgevend karakter hebben. Quick2Date behoudt zich het recht voor deze zonder opgaaf van reden te weigeren dan wel te verwijderen.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder dwingend recht, is het niet toegestaan de Datingsite of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quick2Date, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Quick2Date, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën die men van (een gedeelte van) de Datingsite maakt, dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms) rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.

2. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Datingsite, waaronder mede begrepen de auteurs op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Quick2Date of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal welke door de leden is geleverd in verband met het plaatsen van informatie in het Dating profiel dan wel in andere berichten.

Artikel 12. Overmacht

1. Quick2Date is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of derden waarvan Quick2Date gebruik maakt.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

1.Op deze Algemene Voorwaarden, en iedere aanbieding en/of overeenkomst tussen de leden en Quick2Date is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.Geschillen worden uitsluiten voorgelegd aan een bevoegde kantonrechter!

Artikel 14. Publicatie van de Algemene Voorwaarden

1.Van toepassing is altijd de laatst gepubliceerde versie op de Dating site van Quick2Date.

 

Quick2Date is een gedeponeerde handelsnaam van Quick2date BV, Strootsweg 22, 7547RW te Enschede. KVK: 62523333, BTW nummer: NL854851331B01

Wij zijn bereikbaar per mail: info@Quick2Date.nl